Xe ô tô Kia Sorento

Trên các ví dụ mô hình năm 2019 được gắn thẻ đặc biệt, mức giảm giá lên tới 5.000 đô la so với hai mức trang trí thấp nhất của Kia Sorento là L và LX, với 6.000 đô la giảm giá. Không rõ liệu các ví dụ như vậy có sẵn rộng rãi hay kim tiêm trong câu tục ngữ hay không, nhưng không có thẻ, Sorento vẫn giảm giá từ 3.000 đến 4.000 đô la - trong nhiều trường hợp giảm hơn 10%. Tìm một mô hình được gắn thẻ đặc biệt và mức giảm giá của bạn có thể tăng cao tới 18%.

Thay vì các giao dịch tiền mặt như vậy, người mua sắm đáng tin cậy có thể nhận được tài chính không phần trăm trong 66 tháng cộng; tìm một mô hình được gắn thẻ đặc biệt và bạn có thể kết hợp mô hình đó với 2.000 đô la khác. Bạn có thể ngồi trên thỏa thuận này nếu cần, vì nó kéo dài đến ngày 2 tháng 1 năm 2020, nhưng hàng tồn kho có thể không. Theo văn bản này, khoảng một nửa hàng tồn kho Sorento mới trên Cars.com là năm mẫu 2019.